Terug

                  Disclaimer

 
   

 

 

Copyright© 2007 Universal Trade Service B.V., Weesp (hierna te noemen: "UTS")

Door de Luizenzakken-site te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot deze site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn. De Luizenzakken-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van UTS. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u direct van UTS heeft verkregen.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van UTS. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiėren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UTS. Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto's en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciėle doeleinden gebruiken.
 
Alle persoonlijke gegevens die u UTS via de Luizenzakken-site toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. UTS stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. UTS zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal UTS uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Alle handelsmerken, logo's en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van UTS. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van UTS.

Uitsluiting aansprakelijkheid (exoneratiebeding), De op deze website getoonde informatie wordt door UTS met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer op de website aantreft.

Ondanks het feit dat UTS geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de UTS-site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt UTS zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.
 
De Luizenzakken-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. UTS geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.
 
Hoewel UTS alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. UTS wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
UTS wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de Luizenzakken-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Luizenzakken-site.

UTS gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de Luizenzakken-site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de Luizenzakken-site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. UTS gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat hij geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

UTS behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

UTS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.